top of page
Outdoors Meeting

OUR EXPERTS BLOG 

 • Adi Sarig, CPA (Isr.)

Withholding tax for foreign vendors

This article is relevant for companies that report to the Israeli tax authority.

It describes how to maintain and report in SAP withholding tax data due to payments to foreign vendors.

רקע

חובת ניכוי במקור מוטלת בסעיף 164 לפקודת מס הכנסה.

חובת ניכוי במקור נחלקת ל-3 קבוצות :

 1. תשלומי משכורת

 2. תשלומים בעד שירותים ונכסים

 3. תשלומים שלגביהם נקבעה חובת ניכוי מס ספציפית

תשלומים שלגביהם נקבעה חובת ניכוי מס ספציפית

חשוב לדעת שרשות המסים מטילה חובת ניכוי של 25% על כל משלם לתושב חוץ מאותה הכנסה חייבת (זאת בהתאם לסעיף 170 לפקודה). באמצעות, המוסדות הפיננסים בישראל ובראשם הבנקים, אשר מונו ע"י רשויות המס לפקחי ניכוי. כפועל יוצא כאשר תושב ישראל מעביר תשלום לתושב חוץ באמצעות הבנק, הבנק מנכה באופן אוטומטי 25% מס במקור מסכום התשלום אלא אם כן המציא המשלם אישור על פטור או הפחתה מפקיד השומה. להשלמת התמונה נציין, כי בהתאם להוראות הפקודה, אדם שחייב לנכות מס ולא ניכה את הסכום, כולו או מקצתו, רשאי פקיד השומה לשום לפי מיטב שפיטתו את סכום המס שאותו אדם היה חייב לנכותו.

החרגות

רשות המיסים סיווגה שורה של תשלומים שהעברתם לתושב חוץ תותר בלא ניכוי מס במקור על בסיס הצהרת המשלם בטופס 2513 https://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx של המשלם או A114 של מקבל התשלום https://taxes.gov.il/Pages/TaxesFastForms.aspx בין התשלומים העיקריים ניתן למנות:

 1. שירותים שנתנו ובוצעו במלואם בחו"ל ע"י נותני שירותים בחו"ל – סך התשלום בגין שירותים אלה אינו עולה על 250,000$ בשנת המס.

 2. שירותי תיירות בחו"ל

 3. שירותי ביטוח בחו"ל

 4. דמי השתתפות במכרזים בחו"ל

 5. רכישת טובין מוחשיים (למעט תוכנת מחשב) עם רשימון ייבוא

ואחרים...

משמעויות

 • משלם התשלום - כל עוסק צריך לבדוק היטב האם הוא חייב בניכוי במקור ואם כן עליו להיות מודע בעת תשלום לבחון את מהות התשלום, זהות המקבל ולבחון קיום אישור פטור מניכוי מס במקור. על החברה (המשלמת) לדווח למס הכנסה ולהעביר את סכום ניכוי המס עד ל- 15 לכל חודש וזאת במסגרת הדיווחים השוטפים על ניכוי מס של העובדים.

 • יש להדגיש, חובה להגיש למס הכנסה לא יאוחר מיום 31 למרץ של כל שנה טופס 856 המפרט את כל התשלומים ששולמו לספקים/לנותני השירותים והמס שנוכה להם במקור.

 • במידה והעוסק לא ניכה מס במקור לספק/לנותן השירות, יתכן מצב שבו מס הכנסה ידרוש מהחברה לשלם את המס שלא נוכה בצירוף ריביות וקנסות, או יתכן כי ההוצאה ששולמה לאותו ספק לא תותר כלל בניכוי.

הסבר כללי על התהליך ב-SAP

עידכון נתוני הניכוי במקור לספקים בישראל מתבצע ע"י ייצוא קובץ לשע"מ המכיל את רשימת הספקים הרלוונטיים לעדכון נתוני המס ולאחר מכן ייבוא קובץ משע"מ המכיל את הנתונים המעודכנים.

עידכון נתוני הניכוי במקור לספקי חו"ל מתבצע באופן ידני.

ככלל ישנה הוראה שיש לדווח בדוח ניכוי במקור 856 גם את ספקי החו"ל של החברה. הדיווח נעשה בשני סוגי מקבלים:

 • סוג ניכוי 07 - סוג בו החברה היא המנכה.

 • סוג ניכוי 08 - סוג בו הבנק הוא זה שניכה את המס ועל החברה לדווח זאת ב 856.

המשמעות היא שלכל ספקי החו"ל צריך להיות נתוני ניכוי מס במקור גם אם לא היה נהוג כך עד היום.

דגשים מבחינת עדכון פרטים ברשומת אב ספק :

מבחינת דוח 856 - נדרשת התאמה במידה והוחלט לדווח ניכויי קוד 08 ע"י Noted items.

לפי מדריך הלוקליזציה : "הגדרת סוג מקבל 08 ברשומת האב ספק עם פטור מלא. במקרה זה המסמכים שיופקו עבור הספק יכילו סכום ניכוי 0 . אם בחרת לעבוד בדרך זו עליך ליצור עבור הספק מסמכים סטטיסטיים מסוג פריטים רשומים (Noted items) שיכילו את סכום הניכוי שנוכה לספק על ידי הבנק. אם בחרת בדרך זו יהיה עליך למלא את הפרמטרים הרלוונטיים בלשונית "פריטים רשומים עבור ניכוי באמצעות בנק"."

למידע נוסף, הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר בכתובת המייל: info@allegropro.co.il

bottom of page