top of page
Outdoors Meeting

OUR EXPERTS BLOG 

  • Raz Shany, CPA (Isr.)

Unified Files submission to Israel Tax Authorities

This article is relevant for companies that are subject to the Israeli tax authority.

It describes how SAP supports generation of the Unified files.


רקע

ביום 2 לאוגוסט 2006 פורסם תיקון להוראות מס הכנסה ( ניהול פנקסי חשבונות ) הקובע כי בכל תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת החייבת ברישום, צריכה להיות אפשרות להפיק קובץ ממוחשב של הפריטים המנויים בפרק ב' ובפרק ג' להוראות, וכן את התנועות שבמערכת חשבונות המנוהלת לפי שיטת החשבונאות הכפולה, הכול כפי שיורה המנהל (לחצו על הקישור להצגת הוראות מס הכנסה להפקת קבצים במבנה אחיד).

לאחרונה רבו המקרים בהם פנתה רשות המסים לארגונים גדולים במשק בדרישה לקבלת קובץ במבנה אחיד תוך פרק זמן קצר. פרויקט זה מחייב את הארגון להקצאת משאבים רבים ולביצוע התאמות ושינויים מורכבים במערכת.


הסבר כללי על התהליך להפקת קובץ במבנה אחיד ב SAP

מאחר ולכל יישום SAP יש את הייחודיות שלו והניואנסים שלו, בבואנו ליצור קובץ אחיד על פי דרישות הוראות החוק, אנו נדרשים לניתוח מעמיק וייחודי לחברה, על מנת להתאים את המערכת של החברה למבנה הקובץ הנדרש. מדובר בתהליך הכולל מספר שלבים:


שלב האפיון ומיפוי ההתאמות הנדרשות

זיהוי התהליכים הקיימים בסאפ ומידת הרלוונטיות שלהם להפקת קובץ אחיד, למשל:

  • לפני תחילת עבודה יש לוודא גרסת לוקליזציה והשלמת NOTES רלבנטיים

  • האם משתמשים במודול הקופה של הלוקליזציה?

  • האם הוגדרו סוגי מסמך חדשים ולמה הם משמשים?

  • האם יש שימוש "כפול" בסוגי מסמך מסוימים (לדוגמא – סוג מסמך RE משמש גם לקליטת חשבוניות ספקים וגם לקליטת חשבוניות זיכוי מספקים)?


שלב הקמת תשתית (קסטומיזציה ב SAP )

מילוי הטבלאות הסטנדרטיות בסאפ, שתומכות בהפקת הקובץ האחיד, למשל:

  • סיווג חשבונות GL

  • סיווג סוגי מסמכים

  • סיווג של מסמכי SD (בהנחה שמודול SD מיושם בחברה)

  • סיווג של תנועות MM (בהנחה שיש תנועות מלאי בחברה)

לעיתים נדרשים תהליכי רקע, לדוגמא – בניית גרסת דוח כספי או עדכונה.


הוספת פיתוחי ABAP

זהו החלק המורכב בתהליך שדורש זיהוי מקרי הקצה, ושימוש ב user exits שקיימים במערכת, על מנת להפיק את הקובץ על פי כל הדרישות. SAP מספק "יציאות משתמש" ייעודיות להפקת הקובץ האחיד!


שלב הרצת תהליכי בדיקות (סימולטור)

רשויות המס מספקות סימולטור לבדיקת הקובץ המופק-

המגבלה העיקרית של הסימולטור היא שגודל הקובץ המקסימלי הוא 4MB בלבד, עובדה שמאד מסרבלת את תהליך הבדיקות.

אלגרו פרו פיתחה כלי מתקדם המאפשר בדיקת תקינות מקיפה של קבצי מבנה אחיד. השירות מתאים לכל מערכת ולכל ארגון אשר נתקל בקשיים בבדיקת הקובץ בשל גודל הקבצים ומורכבות הבדיקות.


הפקת קובץ במבנה אחיד ומסירתו לידי רשות המסים

התוכנית מייצרת שני קבצים אותם יש להגיש לרשות המסים:

קובץ כותרת INI.TXT

קובץ שורות BKMVDATA.TXTלפרטים נוספים מוזמנים לשלוח לנו מייל לכתובת info@allegropro.co.ilComments


bottom of page