top of page
Outdoors Meeting

OUR EXPERTS BLOG 

  • Yuval Donskoy, CPA (Isr.)

The new law of the payment ethics חוק מוסר תשלומים

לאחרונה יצא חוק חדש "חוק מוסר תשלומים, התשע"ז 2017".

במטרה לידע את לקוחותינו על שינויים שעלולים להשפיע עליהם (מידית או בעתיד) הרי תמציתו.

זהו אינו מידע שמתיימר להחליף את הצורך להיוועץ במבקרים והיועצים הרלוונטיים של החברה אלא נועד רק להתריע על קיום הנושא וההשלכות העלולות להיות במערכת ה SAP.

תמצית החוק

ביום 30 במרץ, 2017 ("יום התחילה") פורסם ברשומות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז - 2017 ("החוק") אשר נועד להסדיר ביצוע וקביעת מועדי תשלומים מקסימליים לספקים בעד מכירת טובין, מתן שירותים או ביצוע עבודה. החוק משנה באופן דרמטי את מוסר התשלומים לספקים והוא חל, בין היתר, על רשויות המדינה, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות וכן על כל העוסקים הרשומים ברשויות המע"מ.

הצעת החוק באה לשים קץ לתשלומים המאוחרים ומסדירה את מועדי התשלום לספקים בכלל המשק.

מי משלם ותוך כמה זמן (תנאים מקסימליים)?

  • משרדי ממשלה - ישלמו שוטף +30 ובעסקאות בניה ותשתיות שוטף +70

  • רשויות מקומיות – ישלמו שוטף +45 ובעסקאות בניה ותשתיות שוטף +80

  • גופיים ציבוריים – חברות ממשלתיות, גופים מתוקצבים, מוסדות להשכלה גבוהה ישלמו שוטף +45, אלא אם נקבע אחרת בחוזה ההתקשרות לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות או אם המועד האחר לתשלום אינו בלתי הוגן באופן חריג.

  • בין עוסקים – שוטף +45 אלא אם נקבע אחרת בחוזה ההתקשרות לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות

מה המשמעות של אי עמידה בתנאי התשלום?

קיימת בהצעת החוק ריבית מוסדרת וריבית פיגורים שתתווסף לתשלום במקרים של איחורים מצד מקבל השירות.

ההשפעה ב-SAP

במידה ורלוונטי מומלץ לבצע בדיקה ובחינה של תנאי התשלום לספקים בפועל, מיפוי ועדכון התנאים החדשים בהתאם לחוק. לקוחות נערכים במסגרת זאת גם לפתרון (שאינו קיים בסטנדרט אבל ניתן להגיע אליו ללא פיתוחים מסיביים) לקביעת תנאי התשלום בהתאם לתאריך קבלת החשבונית ולא רק תאריך המסמך או תאריך הרישום כפי שקיים בסטנדרט. בנוסףחו, עלול להיות צורך בבניית מנגנון לתשלום נוסף (בגין הריבית) לספקים במקרה של אי עמידה בתנאי התשלום מצד המשלם.

bottom of page